Afspraak maken

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Toepassingsgebied en tegenwerpelijkheid

Deze algemene voorwaarden worden samen met of op de achterzijde van iedere bestelbon ter kennis gebracht van de Klant (hierna: de Klant) waardoor deze wordt verondersteld van de inhoud ervan kennis te hebben genomen. Door de aanvaarding van een bestelbon door de Klant ontstaat een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) met VIGO NV (met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren, Biezeweg 13, KBO: 444.471.717) (hierna: VIGO), in welk geval de Klant uitdrukkelijk akkoord gaat met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden en afziet van de toepassing van enige andere algemene voorwaarden.

2. Prijs en betaling

Tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen tussen partijen, zijn alle prijzen exclusief BTW.

Prijzen zijn herzienbaar ook na de totstandkoming van de Overeenkomst wegens externe factoren zoals onder meer substantiële prijsstijgingen van materialen, vervoerskosten, lonen, sociale lasten of de toepassing van nieuw belastingen, opgelegd krachtens een overheid(sinstantie).

In de gevallen waar een voorschot wordt gevraagd bij de ondertekening van de bestelbon, houdt VIGO zich het recht voor de producten slechts te bestellen na ontvangst hiervan.

De rekeningen van VIGO zijn contant betaalbaar via storting op het door VIGO aangegeven rekeningnummer waarbij telkens het refertenummer vermeld dient te worden.

Betwistingen aangaande de rekeningen van VIGO dienen per aangetekende brief en binnen 10 werkdagen na ontvangst aan VIGO te worden meegedeeld. Een niet- of laattijdig betwiste rekening wordt geacht te zijn aanvaard zonder voorbehoud.

Indien de Klant na het verstrijken van de uiterste betaaldatum niet heeft betaald, zal VIGO naar hem minstens één kosteloze herinnering per mail of per brief sturen.

Voor zover de Klant enig bedrag is verschuldigd op de vervaldag en na het verzenden van de kosteloze herinnering, is van rechtswege een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op:

- 20 euro als het verschuldigde saldo niet hoger is dan 150 euro;

- 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro bedraagt;

- 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigd bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro;

Bijkomend is de Klant bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de kosteloze herinnering.

Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van VIGO om een hogere schadevergoeding te vorderen indien haar werkelijk geleden schade meer bedraagt.

Indien de Klant nalaat een rekening tijdig te betalen of in geval van elk ander feit dat wijst op een (dreigende) insolvabiliteit van de Klant, heeft VIGO het recht om haar eigen prestaties onmiddellijk op te schorten.

3. Leveringstermijnen en -voorwaarden

De goederen worden geleverd of opgehaald op de plaats en het tijdstip zoals overeengekomen tussen de partijen. Eventueel vastgestelde leveringstermijnen, zelfs contractueel, zijn steeds benaderend. In geval van vertraging in de levering kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op een vergoeding voor de door hem geleden directe schade (artikel 5.86 e.v. en 5.237 e.v. Burgerlijk Wetboek) indien deze vertraging te wijten is aan opzet, bedrog of een zware fout van VIGO, onverminderd artikel 8. De voorziene leveringstermijn kan veranderen in geval VIGO niet tijdig beschikt over alle noodzakelijke gegevens, specificaties en instructies van de Klant. Hij wordt in ieder geval verlengd met de duur tijdens dewelke uitvoering onmogelijk is wegens overmacht in hoofde van VIGO.

De goederen moeten bij de levering schriftelijk in ontvangst worden genomen door de Klant. Indien de goederen niet in ontvangst zijn genomen door de Klant op de aan de Klant gemelde leverdatum en -plaats, worden zij zonder dat enige schriftelijke mededeling nodig is, verondersteld tijdig voor levering aangeboden te zijn en gaat het risico in ieder geval over op de Klant.

4. Overmacht

Overmacht en maatregelen en/of verplichtingen voortspruitend uit nieuwe regelgeving, geven partijen het recht om alle of een deel van hun verplichtingen (onder meer zoals bepaald in deze algemene voorwaarden) op te zeggen, er de uitvoering van op te schorten of te vertragen, zonder opzegging of vergoedingen, zelfs deze die voorafgaandelijk tussen partijen werden overeengekomen.

Oorlog, oproer, betogingen, blokkades, deel- of algemene stakingen, uitsluiting, sociale onrust van alle aard, epidemieën, zware weersomstandigheden, machinebreuk, explosies, onvoldoende toevoer van energie, brandstoffen, grondstoffen of verbruiksgoederen, het faillissement of de insolventie van leveranciers van VIGO,

onderbrekingen in de dienstverlening van leveranciers van VIGO, een onderbreking in het vervoer of andere ongevallen, alsook alle gebeurlijke soortgelijke gebeurtenissen van welke aard dan ook, hetzij bij VIGO, hetzij bij de leveranciers van VIGO, moeten als overmacht worden beschouwd.

5. Eigendomsvoorbehoud

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de geleverde goederen het eigendom blijven van VIGO zolang de Klant niet volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Het risico op de geleverde goederen gaat echter onmiddellijk bij levering over op de Klant.

6. Klachten – garantie

De aanvaarding van de levering door de Klant dekt de zichtbare gebreken, tenzij de Klant zijn opmerkingen binnen 10 werkdagen na de levering per aangetekende brief aan VIGO te kennen geeft. Daarbij moet de Klant alle elementen voegen (beschrijving, foto, etc.) die het zichtbaar gebrek bewijzen. Bij het verstrijken van de voornoemde termijn, wordt de staat van de goederen beschouwd als zijnde aanvaard door de Klant.

Dit artikel doet geen afbreuk aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke garantie voor een gebrek aan conformiteit en voor verborgen gebreken. In zulk geval moet de Klant VIGO schriftelijk in gebreke stellen binnen 2 maanden na de ontdekking ervan. De Klant moet een kopie van de Overeenkomst, bestelbon of rekening voorleggen. Deze wettelijke garantie is van toepassing bij normaal gebruik en mits voldoende controle en onderhoud van de goederen door de Klant.

7. Ontbinding van de Overeenkomst

De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de Overeenkomst niet kan worden beëindigd tijdens haar duurtijd tenzij (i) een partij een manifeste inbreuk pleegt op één van de bepalingen van de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden, of (ii) een partij failliet wordt verklaard of enige beschermingsmaatregel neemt tegen haar schuldeisers.

Iedere ontbinding dient schriftelijke te gebeuren. In zulk geval heeft de wederpartij recht op een vergoeding van de door haar geleden schade (artikel 5.86 e.v. en 5.237 e.v. Burgerlijk Wetboek). In hoofde van de Klant zoals bepaald in artikel 3, zonder afbreuk aan het recht in hoofde van VIGO om betaling te eisen voor de reeds gemaakte kosten en verleende diensten en onverminderd artikel 8. In hoofde van VIGO bestaat de schadevergoeding minstens in de betaling van de reeds gemaakte kosten, reeds aangekochte materialen en goederen en reeds verleende diensten waarbij een minimumbedrag van 50 euro zal gehanteerd worden.

8. Aansprakelijkheid

VIGO is enkel aansprakelijk in het geval van bedrog, opzet of zware fout in haar hoofde. Zelfs wanneer VIGO tot schadevergoeding gehouden zou zijn, zal deze altijd beperkt zijn tot de directe schade (artikel 5.86 e.v. en 5.237 e.v. Burgerlijk Wetboek) die persoonlijk geleden werd door de Klant. De aansprakelijkheid van VIGO is in ieder geval beperkt tot de (rekening)waarde van de goederen, onverminderd hetgeen dwingend door van toepassing zijnde regelgeving is bepaald.

9. Privacy

De Klant zijn persoonsgegevens (naam, adres, telefoon, mail, etc.) en facturatiegegevens (nummer, datum, bedragen, betalingen, etc.) worden door VIGO enkel verwerkt voor het klantenbeheer en de boekhouding op basis van de contractuele relatie die bestaat tussen de Klant en VIGO. Daarbij wordt uitgegaan van een minimale gegevensverwerking van enkel die gegevens die ter zake dienend en noodzakelijk zijn. De persoonsgegevens die nuttig zijn voor de invordering van de schuldvorderingen, kunnen aan alle benodigde derden worden meegedeeld (call center, inningsagenten, advocaten, ...) in de doelgerichtheid van de inning van schuldvorderingen en in eerbied voor criteria van tijdelijk en materieel nut. De Klant kan het beleid van VIGO op het vlak van gegevensverwerking consulteren op de website www.vigogroup.eu.

10. Splitsbaarheid

In het geval dat een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden zou worden beschouwd als ongeldig, nietig of niet toepasbaar, tast dit de geldigheid, wettigheid of tegenstelbaarheid van de andere bepalingen niet aan. In het geval partijen er niet in slagen een nieuw geldig en afdwingbaar beding te onderhandelen, kan de bevoegde rechtbank het ongeldig of onafdwingbaar beding matigen tot wat wettelijk toelaatbaar is.

11. Toepasselijk recht

In het geval van enig geschil is het Belgisch recht van toepassing.