Afspraak maken

Privacyverklaring voor de Feedback Patiëntervaring(NPS)

Al sinds 1919 helpen wij mensen hun bewegingsvrijheid te behouden of terug te krijgen. Het digitaliseren van het behandelproces betekent voor ons dat wij uw bewegingsvrijheid ook in de digitale wereld beschermen. Het is daarom belangrijk voor ons om u te vertellen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe deze gegevens worden gebruikt en welke ontwerpmogelijkheden u heeft.

Het succes van Ottobock hangt niet alleen af van het wereldwijde netwerk van informatiestromen tussen de Ottobock bedrijven, werknemers, klanten en patiënten, maar vooral van de vertrouwensvolle, veilige omgang met persoonlijke gegevens.

De Ottobock SE & Co. KGaA, Max-Näder-Straße 15, 37115 Duderstadt, (hierna te noemen "Ottobock" of "wij") exploiteert de website en het enquêteplatform "Patient Experience Feedback" die beschikbaar zijn op het internet op https://ottobock.fra1.qualtrics.com/, met inbegrip van de respectieve subdirectories (hierna te noemen de "website") en verwerkt samen met de respectieve deelnemende Ottobock SE & Co. KGaA aangesloten onderneming de tijdens de enquête verzamelde gegevens als gezamenlijke verantwoordelijke voor de verwerking.

Met deze Privacy Policy informeren wij u over welke gegevens wij verwerken wanneer u onze website bezoekt en deelneemt aan de enquête. Daarmee voldoen wij ook aan onze verplichtingen uit de Art. 13 en Art. 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website is:

Ottobock SE & Co KGaA, Max-Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, Duitsland

Indien u deelneemt aan een enquête, zullen de verzamelde gegevens worden verwerkt in gezamenlijk beheer met de bevoegde regionale Ottobock SE & Co. KGaA gelieerde onderneming. De regionale filialen van Ottobock SE & Co. KGaA's regionale filialen staan vermeld aan het einde van deze mededeling.

Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt het Data Privacy Team van de Ottobock Groep vertrouwelijk bereiken via https://www.ottobock.com/en/forms/gdpo-contact-form.

Gebruik van de website

Beveiligde terbeschikkingstelling van de website

Als u onze website bezoekt, verzamelt de webserver tijdelijk de volgende informatie om de website weer te geven.

Verwerkte gegevenscategorieën

Browser
Versie
Besturingssysteem
Schermresolutie
Flash-versie
Java ondersteuning
Gebruiker Agent
IP-adres
Datum
Tijd
Cookienaam: previewDC
Domein: qualtrics.com
Geldigheid: 1 maand
Naam cookie: QSI_HistorySession
Domein: ottobock.fra1.qualtrics.com
Geldigheid: Sessie
Inhoud van de enquête.
Antwoorden gegeven in de loop van de enquête.
Net Promotor Score.
Naam en telefoonnummer (indien vrijwillig gegeven)
E-mailadres (alleen als we u de link naar de enquête moeten sturen)

Doelstellingen:

Het belang van Ottobock en de deelnemende gelieerde ondernemingen is de veilige en functionele werking van de website en het enquêteplatform. De geregistreerde gegevens worden met name gebruikt voor de gegevensbeveiliging, om ons te beschermen tegen pogingen tot aanvallen op onze webservers. Wij behouden ons het recht voor een statistische evaluatie uit te voeren van anonieme gegevensbestanden.

Rechtsgrondslag:

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 f GDPR: Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het waarborgen van de gegevensbeveiliging en een probleemloze werking.

Bewaartermijnen of criteria voor de vaststelling:

De hierboven genoemde categorieën van gegevens worden 6 maanden bewaard.

Informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën

Om ervoor te zorgen dat de website en het platform werken, gebruiken wij cookies op de website.

Deelnemen aan de enquête

Verbetering van de ervaring van patiënten

Tijdens de enquête worden gegevens verzameld ten behoeve van het evalueren en verbeteren van de patiëntervaring in heel Ottobock Care.

Op onze website kunt u deelnemen aan de Patient Experience Feedback-enquête. U kunt de enquête direct ter plekke in de kliniek invullen op een aan u verstrekte tablet of op een later tijdstip met behulp van uw eigen apparaat. Als u de enquête op een later tijdstip wilt invullen, heeft u de mogelijkheid om een e-mail of sms te ontvangen met daarin een link naar de website.

De enquête bestaat uit verschillende vragen over uw patiëntervaring. Wij berekenen een zogenaamde net promoter score uit de verzamelde informatie en analyseren de score en de informatie om inzicht te krijgen in de patiënttevredenheid en stelt ons in staat de patiëntervaring in heel Ottobock Care te verbeteren.

Nadat de enquête is ingevuld, wordt u gevraagd of een lid van het Ottobock Care team contact met u mag opnemen om uw feedback te bespreken. Als u voor ja kiest, vragen wij om uw naam en telefoonnummer en bellen u daarna op. Uw antwoorden tijdens het telefoongesprek zullen ook worden verwerkt ten behoeve van de evaluatie en verbetering van de patiëntervaring.

Als u ervoor kiest niet te worden gecontacteerd, zullen uw antwoorden anoniem worden verwerkt. Wij zullen u niet kunnen identificeren en de antwoorden op geen enkele manier aan u kunnen koppelen. Indien u er echter voor kiest uw naam te geven, zullen uw antwoorden worden gekoppeld en verwerkt in samenhang met uw naam en telefoonnummer.

Voor het uitvoeren van de enquête maken wij gebruik van de diensten van Qualtrics Ireland Ltd., Costello Hous, 1 Clarendon Row, Dublin 2 D02 TA43, Ierland. Qualtrics Ireland Ltd en haar subverwerkers. Deze subverwerkers zijn ook gevestigd in derde landen buiten de EU. Voor zover een doorgifte naar een derde land plaatsvindt en er geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat voor het land van bestemming, hebben wij of Qualtrics Ireland Ltd. standaard contractuele clausules van de Europese Commissie gesloten met de ontvanger in het derde land als passende garanties om ook voor de verwerking in het derde land een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden. Informatie over passende waarborgen kan worden verkregen bij de Global Data Privacy Officer.

Doelstellingen:

Het doel van de NPS-enquête is het verkrijgen van gegevens over patiënttevredenheid die wij kunnen gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren in overeenstemming met de klantovereenkomsten, wettelijke vereisten en normen waaraan ons bedrijf is onderworpen. De gegevens, gebaseerd op de antwoorden van patiënten, kunnen ons helpen om onze operaties en zorg te verbeteren vanuit het oogpunt van patiëntveiligheid, klinische ontwikkeling en kwaliteit.

Rechtsgrondslag

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons rechtmatig belang Art. 6 para. 1 f GDPR, terwijl ons gerechtvaardigd belang erin bestaat de enquête uit te voeren en daarna contact met u op te nemen.

Opslagperiodes of criteria voor de vaststelling:

De gegevens worden 3 jaar bewaard.

Informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën

Informatie over het gebruik van cookies en andere technologieën

Gezamenlijke controle

De Ottobock SE & Co. KGaA en de regionaal bevoegde Ottobock-filiaal zullen de in verband met de enquête verzamelde informatie als gezamenlijke controller verwerken om door evaluatie van de antwoorden en de score hun producten en diensten te verbeteren.

Ottobock SE & Co. KGaA is verantwoordelijk voor de exploitatie van het enquêteplatform en voor de gegevensbeveiliging tijdens de verwerking. De regionaal bevoegde Ottobock-filiaal is verantwoordelijk voor het informeren over de enquête en de mogelijkheid om deel te nemen. Beiden nemen deel aan de resultaten van de enquêtes. Ik kan mijn rechten als betrokkene tegenover beide bedrijven doen gelden, maar Ottobock SE & Co. KGaA is intern verantwoordelijk.

U kunt uw rechten als betrokkene in verband met de verwerking in gemeenschappelijke zeggenschap tegen alle verantwoordelijke partijen doen gelden, zodat de gemeenschappelijke zeggenschap niet tot nadelen voor u leidt.

Uw rechten

U hebt het recht

a) om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u recht op toegang tot informatie over deze verwerking (Art. 15 GDPR).

b) de rectificatie of aanvulling van onnauwkeurige of onvolledige gegevens te eisen (Art. 16 GDPR);

c) in bepaalde gevallen (Art. 17 GDPR) te verzoeken om het wissen van gegevens;

d) onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om beperking van de verwerking; (Art. 18 GDPR);

e) onder bepaalde voorwaarden om gegevensoverdraagbaarheid, d.w.z. dat u uw gegevens, die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat kunt ontvangen of aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke kunt laten overdragen (Art. 20 GDPR);

f) een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (Art. 77 GDPR).

Recht op bezwaar (Art. 21 GDPR)

U hebt het recht om te allen tijde, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 6 I lit. f GDPR). Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Wij zullen de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Van wie wij informatie ontvangen en met wie wij informatie delen

Aan het bevoegde regionale filiaalbedrijf - het bevoegde regionale filiaalbedrijf zal toegang hebben tot de enquêtegegevens, de net promoter score en de resultaten van de analyses via het Qualtrics-platform

Aan verwerkers - bedrijven die Ottobock opdracht geven voor de verwerking van gegevens binnen het wettelijk bepaalde kader (Art. 28 GDPR - dienstverlener). In dit geval blijft Ottobock verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens.

Onze verwerkers worden zorgvuldig geselecteerd, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij geven alleen opdracht aan verwerkers die voldoende garanties bieden dat er zodanige passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen, dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de GDPR en dat de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd. Wij maken gebruik van externe dienstverleners voor zover wij diensten niet zelf kunnen of redelijkerwijs niet kunnen uitvoeren. Deze externe dienstverleners zijn voornamelijk aanbieders van IT-diensten, zoals onze hosting-, e-mail- of telecommunicatieprovider.

Verplichting tot het verstrekken van gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)

U hebt geen contractuele of wettelijke verplichting om ons persoonsgegevens te verstrekken.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering in overeenstemming met Art. 22 (1) en (4) DSGVO, die rechtsgevolgen voor u zouden hebben of u op vergelijkbare wijze zouden treffen.

Deelnemende Ottobock SE & Co. KGaA's verbonden ondernemingen

Entiteit

Link naar privacyverklaring

Dorset Orthopedics (UK)

www.corporate.ottobock.com/en/footer/data-privacy-statement/

Ottobock Australia

www.spao.com.au/en/security-/-compliance

Ottobock Brazil

www.ottobock.com/pt-br/privacy/footer

Ottobock China

www.ottobock.com.cn/footer-page-bottom/data-privacy-statement.html#法律声明

Ottobock Colombia

www.ottobock.com/es-co/aviso-de-privacidad

Ottobock Croatia

www.ottobock.com/hr-hr/pravila-zastite-privatnosti

Ottobock France

www.ottobock-ortho.fr/politique-confidentialite/

Ottobock India

www.ottobock.com/en-in/privacy-policy

Ottobock Ireland

www.corporate.ottobock.com/en/footer/data-privacy-statement/

Ottobock Italy

www.ottobock.com/it-it/privacy/gdpr

Ottobock Kenya

www.corporate.ottobock.com/en/footer/data-privacy-statement/

Ottobock Morocco

www.ottobock-ortho.fr/politique-confidentialite/

Ottobock North America

www.corporate.ottobock.com/en/footer/data-privacy-statement/

Ottobock Philippines

www.corporate.ottobock.com/en/footer/data-privacy-statement/

Ottobock Poland

www.ottobock.com/pl-pl/compliance

Ottobock Romania

www.ottobock.com/ro-ro/declaratia_de_confidentialitate_a_datelor

Ottobock Serbia

www.ottobock.com/sr-rs/izjava-o-privatnosti-podataka

Ottobock Thailand

www.ottobock.com/en-th/privacy-policy

Ottobock Turkey

www.ottobock.com/tr-tr/gizlilik-politikasi

Pohlig GmbH

www.pohlig.net/de/legal/datenschutzerklaerung

VIGO

www.vigogroup.eu/privacy

De contactgegevens van de in de lijst opgenomen bedrijven zijn te vinden op https://www.ottobock.com/en/company/locations/

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij zullen deze privacyverklaring herzien telkens wanneer er wijzigingen worden aangebracht aan deze website of om andere redenen die dit vereisen. De actuele versie vindt u altijd op deze website.

Datum: 1 september 2022